Groeten uit Amerika Index

Groeten uit Amerika Index

(Greetings from America)

Kor Postma has generously contributed twelve articles in Dutch about his research in Pella on the early immigrants from the Netherlands. Each of them focuses on one family, but contains other historical information as well. In the index below I identify the articles by number and indicate the name of the highlighted family. Many thanks to Kor Postma. Greta

Naar het door SBS 6 uitgezonden programma groeten uit de Rimboe en groeten terug wordt goed gekeken en men krijgt hierbij een goede indruk van de diverse rituelen en gewoontes van andere volkeren en hun culturen. Velen van ons zouden niet graag aan dit programma willen meewerken, anderen misschien juist wel. Dit programma was eigenlijk de aanleiding om mij nogmaals te verdiepen in het leven van onze emigranten die uit de gemeente Dantumadeel zijn vertrokken. Hoe hebben zij deze ommezwaai in hun leven ervaren? Hebben zij geleerd van de primitieve omstandigheden waarin de Amerikanen of Indiaanse stammen leefden?

Ruim 8 jaar geleden heb ik alle gezinnen/personen in kaart gebracht die de gemeente Dantumadeel hebben verlaten. Dat was destijds in het kader van Simmer 2000 in opdracht van het Rijksarchief in Leeuwarden. Overzichten hiervan liggen ter inzage op het Gemeentehuis te Damwoude.

In 1847 vertrok de eerste groep emigranten onder leiding van Ds. Hendrik Pieter Scholte met Pieter Oebeles Viersen, Heerke Ypes Viersen, Tjebbe Meinderts Beintema, Dirk Gerkes Postma, Jacob Jans Slot en Wopke Hoekes de Haan met hun echtgenotes en kinderen. Zij vestigden zich voornamelijk in de staat Iowa en stichten de dorpen Pella, Orange City, Alton, Hospers, Maurice en Sioux Center. De grootste drijfveer om te emigreren was de "Afscheiding" en de slechte economische omstandigheden (veepest en aardappelziekte) die op dat moment heerste in Friesland.

1 Pieter Oebeles Viersen 7 Sjoerd Aukes Sipma
2 Dirk Gerkes Postma 8 Gerrit Gerbens van der Weit; Abraham Paulus Buwalda
3 Heerke Ypes Viersen 9 Epke Alberts Roorda
4 Tjebbe Meinderts Beintema 10 de groep of club van Scholte
5 Jacob Jans Slot en Wopke Hoekes de Haan 11 Ritske Aukes Sipma; Sipke Aukes Sipma
6 Hendrik Pieters Scholte 12 Minke Thomas Bouma